คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

+ เทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีพื้นทีปร่ะมาณ 54 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านกุดแห่ หมุ่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 3 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 4 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้าน มันปลา หมู่ที่ 6 บ้านกุดมะฮง หมู่ที่ 7 บ้านดงสวาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนป่าโมง หมู่ที่ 9 บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 10 บ้านหินโหง่น หมู่ที่ 11 บ้านอ่างสร้างหิน หมู่ที่ 12 บ้านทานตะวัน และหมู่ที่ 13 บ้านมันปลา มีประชากรทั้งสิ้น 8,505คน ประกอบด้วย ชาย 4,250 คน หญิง 4,255 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,424 หลังคา ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

+ เทศบาลตำบลกุดแห่ อยู่ห่างจากอำเภอเลิงนกทา ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 77 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับตำบล นิคมสร้อย อ.นิคมฯ จ.มุกดาหาร ทิศตะวันออกติดกับ ต.นาอุดม อ.นิคมฯ จ.มุกดาหาร ทิศใต้ติดกับตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

+ ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ E-mail : kudhaecity1@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 045-584715 และ 045-584652

 

 

 

โครงสร้างเทศบาลตำบลกุดแห่

ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุรชัย จันทร์เพ็ญ

ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่


อำนาจหน้าที่

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting