คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

 

 

 

 

เกษม รัตนบัติ
ประธานสภา

 
 

 

  วิทย์ดุง มณีกัณฑ์
รองประธานสภา
 

นายอุทิศ สมประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางดวงโชติกา อรรคสาร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายเอกมล มุกธวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางแดนวิน แดงอาจ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายไพรฑูร สุขสนิท
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายมงคล ยืนยง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางสาววีนัส นาคสุนทรเวทิน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสมศักดิ์ จารุสาร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายวันทอง กนุวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 

 

  นายสุข นาคสุด
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 

 

ประกาศ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแห่ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑

และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

   

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting