คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดแห่ มีพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร จำนวน 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนและเป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามัคคี, ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา , ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย, ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต เทศบาลตำบลกุดแห่ 8,300 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ถนนชยางกูร ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร

คลิ๊กเพื่อดูแผนที่...

 

 

 

 

 

Free Web Hosting