คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

 

 

 

 

นายสุรชัย  จันทร์เพ็ญ
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่

 
 

 

 

จ.ส.อ. ปรีชา  พลเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางวรัญชนก  จันทร์สุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอรุณี  เจริญตา
นักพัฒนาชุมชน

ส.อ. สมบัติ  ปัญญาใส
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

นายไพรสร  สุกุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.อ. อรรถพล  พันธุเพียร
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสุภาพร กนุวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พนักงานเทศบาล

นายประเสริฐ  บุญมาศ
พนักงานขับรถ

น.ส. พนาทิพย์  แสงฉวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางศศิภา  นนทอุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปิยาพัชร  มุกธวัตร
คนงานทั่วไป

นายวิทยา  เสียงล้ำ
นักการภารโรง

นางเสาวลักษณ์  ทัศคร
จ้างเหมาบริการ

นายพินิตร  แสงประจักร์
จ้างเหมาบริการ

นายพิษณุ  กรรณิดา
จ้างเหมาบริการฝ่ายดับเพลิง

นายภูมิภัทร  พึ่งอาตม์
จ้างเหมาบริการฝ่ายดับเพลิง

นายสุริเยศ วันลา
จ้างเหมาบริการฝ่ายดับเพลิง

นายวิลัย  อาดูลย์
จ้างเหมาบริการฝ่ายดับเพลิง

นายสุรพงษ์ สอดศรี
จ้างเหมาบริการฝ่ายดับเพลิง

 

แผน 4 ปี (2561-2564) เพิ่่มเติมครั้งที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี2561-2563(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กระดานสนทนา

ข้อควรระวัง : โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสม ทาง ดย. มีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting