คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

 

1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ เอดส์

2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.การรับชำระภาษีป้าย

4.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

5.การบริการข้อมูลข่าวสาร

6.การรับเรื่องราวร้องทุกข์

7.การให้บริการอินเตอร์เน็ต

8.การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

9.การช่วยเหลือสาธารณภัย

10.การจดทะเบียนพาณิชย์

11.การขอหนังสือรับรองผลงาน

12.การขออนุตญาตก่อสร้างอาคาร

13.การขออนุตญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายน้ำมัน

14.การขอ/ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

15.การขอ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

16.การขอ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

17.การขอ/ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

18.การขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ เก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(ภาษาไทยและอังกฤษ)

* แผ่นพับประชาสัมพันธ์

   

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting