คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

 

 

 

 

นายธนูฤทธิ์ วรโยธา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

 

 

นางสาวสุภาพร กนุวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

 

 

นางสาวสุมินตา นามปัญญา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
 

 นายอภิชาติ ไชยสุทธิ์
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

นายวีระยุธ คูณศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

        

  นายอนุศิษฐ์  แถลงคำ
จ้างเหมาบริการ

        

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting