คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

 

 

 

นายสงกรานต์ นนทะคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

 

 

นางปนิดา จันทร์เรือง
นักวิชาการศึกษาฯ

 
 

 

 

นางเยาวพร แก้วแรมเรือน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดแห่

 
 

นางดวงใจ มุกธวัตร
ครู  ศพด. กุดแห่

 

นางชนากานต์ เสนสม
ครู  ศพด. กุดแห่

  ว่าง

 

 


ผู้ดูแลเด็ก  ศพด. กุดแห่

 

 

 

 

 

นางสำลี มาลารัตน์
หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลิขิตตาราม

 

 

 

 

นางสาววิสุนิจ ฑีฆะ
ครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลิขิตตาราม

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐนภา  สุขสนิท  จ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

นางกตแก้ว มุกธวัตร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนม่วง ป่าโมง

 

 

 

 

นางเทวี  วรโยธา
จ้างเหมาบริการ

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกุดแห่ั

  • องค์ความรู้ด้านการจักสาน
  • องค์ความรู้ด้านหมอสมุนไพร
  • องค์ความรู้ด้านหมอยา
  • องค์ความรู้ด้านหมอนวดแผนไทย
  • องค์ความรู้ด้านหมอเป่าหมอจอด

 

 

 
 
 

Free Web Hosting