โครงสร้าง

คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 


"ยินดีต้อนรับ" เข้าสู่เทศบาลตำบลกุดแห่ โดยเว็ปไซด์นี้จะเป็นช่องทางหนึ่ง ในการติดต่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกุดแห่
ให้เป็นที่รู้จักในด้าน ต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลฯ ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และ ทันสมัย
อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ขอรับ บริการ จากสำนักงานเทศบาลตำบลกุดแห่ ได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายสุรชัย  จันทร์เพ็ญ
ปลัดเทศบาลตำบลกุดแห่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดแห่

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ 2562

- ไตรมาสที่ 1
- ไตรมาสที่ 2
- ไตรมาสที่ 3
- ไตรมาสที่ 4

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
6 เดือนแรก (ต.ค 2561 - มี.ค 2562)
สำนักปลัด กองคลัง
กองช่าง กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุข

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

 

ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ต.ค 2561 พ.ย 2561
ธ.ค 2561 ม.ค 2562
ก.พ 2562 มี.ค 2562
เม.ย 2562 พ.ค 2562
มิ.ย 2562 ก.ค 2562

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมู

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน

6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

อ่านเพิ่มเติม....>>>

 

 

 

  ตักบาตรเทโวฯ  

พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดแห่ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัว

จ.อ.สมาน กุนันท์ ที่ช่วยชีวิต ทีมหมูป่า ๑๓ ชีวิต

ออกจากถ้ำนางนอน จ.เชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting