คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 • พันธกิจการพัฒนา(Mission)
  พันธกิจที่ 1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  พันธกิจที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
  พันธกิจที่ 4  พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  พันธกิจที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
 
   

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting