คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

 

 

 

 

นายปรีชา พลเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

นายสังข์วาล คำภูมี
พนักงานประจำรถขยะ

นายสมาน คำภูมี
พนักงานประจำรถขยะ

นายพุธชาตรี กุลโท
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

นายพุ่มพวง โชติเนตร
พนักงานขับรถขยะ
 

 

 

 

กิจกรรมการรณรงค์การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน

 

 

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดแห่ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

 

 

 

แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

 
   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting