คำขวัญตำบลกุดแห่"ลำห้วยเขืองไหลผ่าน กลุ่มแม่บ้านสามัคคี เกษตรอินทรีย์ทันสมัย เลื่องลือไกลวันออกพรรษา มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูถ้ำพระงามตระกานตา ๑๔ เมษาคารวะพระธาตุอาจารย์ดี" ปรัญชาการดำเนินงาน "ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริการ ประสานการพัฒนา แก้ปัญหาความยากจน นำคนสู่คุณธรรม"

 


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

หมวด

ท้องถิ่น

 

รายการ

วันที่

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนม่วง - บ้านหินโหง่น (ภูถ้ำพระ) หมที่ 10 24 เม.ย.62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 12 มี.ค.62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 12 มี.ค.62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 12 มี.ค.62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 12 มี.ค.62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยหินลับ หมู่ที่ 2 5 มี.ค.62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 5 มี.ค.62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 5 มี.ค.62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 5 มี.ค.62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 5 มี.ค.62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 5 มี.ค.62
       
       

ยกเลิกประกาศประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

1 มี.ค 62

 

เปิดเผยราคากลางโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

         
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 8 พ.ค. 62
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบที่สาธารณปรโยชน์ หมู่ที่ 4 8 พ.ค. 62
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 8 พ.ค. 62
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 8 พ.ค. 62
         
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 24 เม.ย. 62
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 24 เม.ย. 62
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 24 เม.ย. 62
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 24 เม.ย. 62
         
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมที่ 2 17 เม.ย. 62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมที่ 3 17 เม.ย. 62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก หมที่ 10 17 เม.ย. 62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุุงถนนเพื่อการเกษตร หมที่ 10 17 เม.ย. 62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนม่วง - บ้านหินโหง่น (ภูถ้ำพระ) หมที่ 10 17 เม.ย. 62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมที่ 5 12 มี.ค. 62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมที่ 6 12 มี.ค. 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 12 มี.ค. 62
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 12 มี.ค. 62
         
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่  

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยหินลับ หมู่ที่ 2

26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่  

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8

26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมที่ 5 26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่1 26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 26 ก.พ 62
         
         
         
         
       

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยหินลับ หมู่ที่ 2 26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 26 ก.พ 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 26 ก.พ 62
       
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 26 ก.พ 62
         
         
         
 
   

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา 2561

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่1 ,2 และหมู่ที3 24 เม.ย 2561
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่6 และหมู่ที่13 24 เม.ย 2561
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่9 24 เม.ย 2561
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่10 24 เม.ย 2561
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่11 24 เม.ย 2561
         
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายภูหมูจากสระน้ำบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่4 24 เม.ย 2561
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   สรุปการประมาณราคาก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่2 9 เม.ย. 2561

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุถนนสายภูหมูจากสระน้ำบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่4  27 มี.ค. 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่11 27 มี.ค. 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่10 27 มี.ค. 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่9 27 มี.ค. 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่6,13   27 มี.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กุดแห่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่ หมู่ที่1,2,3 27 มี.ค. 2561

 

เปิดเผยราคากลางโครงการ 2561

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนป่าโมง หมู่ที่8 23 มี.ค. 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมันปลาเหนือ หมู่ที่13  23 มี.ค. 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กุดแห่   เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่9 20 มี.ค. 2561

 

 

  (1)     2                 ....หน้าสุดท้าย >> 2/td>
 
 
   

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting